Αθηνά Τεστ

Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης 

1. Τι είναι το Αθηνά Τεστ;
Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης κατασκευάστηκε και
σταθμίστηκε τη χώρα μας τη δεκαετία του 1990 από τους ψυχολόγους
Παρασκευόπουλο, Καλαντζή - Αζίζι και Γιαννίτσα.
  Το Αθηνά Τεστ αποτελείται  από 14 κύριες και 1 συμπληρωματική
διαγνωστικές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες αξιολογούν το ρυθμό ανάπτυξης και
το επίπεδο που βρίσκεται το παιδί σε διάφορους τομείς όπως είναι: η
νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών
παραστάσεων, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα, ο οπτικο-κινητικός
 συντονισμός, η πλευρίωση και ο προσανατολισμός του σώματος.

Το Αθηνά Τεστ μας δίνει μια αναλυτική εικόνα 
της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης
και εντοπίζει τις ελλειμματικές περιοχές που χρήζουν διδακτικο-θεραπευτικής παρέμβασης(Παρασκευόπουλος&Παρασκευοπούλου, 2011).
 
2. Σε τι χρησιμεύει το Αθηνά Τεστ;
Τα εξεταστικά αποτελέσματα του Αθηνά Τεστ δείχνουν περιοχές ανάπτυξης
που είναι ελλειμματικές και που, ίσως, μπορούν να ενοχοποιηθούν 

για τις παρούσες ή μελλοντικές δυσκολίες μάθησης του παιδιού
(Παρασκευόπουλος & Παρασκευοπούλου, 2011).
Σκοπός δηλαδή του Αθηνά Τεστ είναι ο εντοπισμός των περιοχών  που
δυσκολεύεται το παιδί και η εφαρμογή της κατάλληλης
διδακτικο-θεραπευτικής παρέμβασης. Επίσης η χρησιμότητα του Αθηνά Τεστ
έγκειται και στην πρόληψη των δυσκολιών που μπορεί να εμφανίσει ένα
παιδί στο Δημοτικό γι' αυτό και είναι πολύ χρήσιμη η εφαρμογή του σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 
3. Ποιες ηλικίες παιδιών καλύπτει το Αθηνά Τεστ;

Το Αθηνά Τεστ απευθύνεται σε παιδιά από 5 έως 9 ετών δηλαδή σε παιδιά
που φοιτούν στο νηπιαγωγείο καθώς και στην Α', στη Β', στη Γ' και Δ'
τάξη του δημοτικού σχολείου.
Ασφαλώς το Αθηνά Τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί

και σε μεγαλύτερα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.

                                                                      
                        Κελεπούρη Κυριακή
                                                                      
                         Λογοθεραπεύτρια